.

.......Νέα παράταση στα σχέδια βελτίωσης,μέχρι τις αρχές του Αυγούστου!!!...(Μπορεί να δωθούν οι εγκρίσεις όταν οι μύγες είναι παχειές)........Δεκτές προς επιδότηση και οι δεξαμενές....... Για τις πιό πρόσφατες τιμές των κηπευτικών,κάντε κλικ δεξιά στον έμπορο που κυνηγά το πεντακοσάευρο . ............................... .......Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν την κοστολόγηση των προιόντων στο χωράφι και δεν περιλαμβάνουν το όποιο κέρδος επιδιώκουν οι μεσάζοντες απο την πώληση στο ράφι... .... ......

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Ανάμεσα σε αγγούρια θερμοκηπίου, είχε φυτέψει χιλιάδες δενδρύλλια κάνναβης!

Αποτέλεσμα εικόνας για ΧΑΣΙΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΦΩΤΟ

Φωτο αρχείου


Απίστευτη ποσότητα δενδρυλλίων εντόπισαν αστυνομικοί σε θερμοκήπιο.
«Λαβράκι» έβγαλαν οι αστυνομικοί.
Μετά από έρευνα που έγινε σε θερμοκήπιο 45χρονου αγρότη στη νέα Ανατολή Ιεράπετρας εντοπίστηκαν και ξεριζώθηκαν σύμφωνα εκατοντάδες μικρά δενδρύλλια κάνναβης τα οποία βρίσκονταν στο πρώτο στάδιο της ανάπτυξης. Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για 1.000 ,ωστόσο στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι πρόκειται για περίπου 2.500 χιλιάδες δενδρύλλια!
Η φυτεία βρέθηκε μετά από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών της Δίωξης η οποία ενεργεί προανάκριση για να βρει πιθανούς συνεργούς.
Η φύτευση των δενδρυλλίων κάνναβης είχε γίνει ανάμεσα σε καλλιέργεια αγγουριάς και το πότισμά τους γινόταν με σύστημα στάγδην άρδευσης.
Στη διάρκεια της ημέρας θα αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση από την αστυνομία. 
Το άρθρο είναι του κυρίου Νίκου Πετάση και το διαβάσαμε στην πηγή:https://www.neakriti.gr
Μεγάλο λάθος,διότι δεν ταιριάζουν οι λιπάνσεις.Το ένα φυτό είναι αζωτούχο και το άλλο καλιούχο!!    Μ.Μ.

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Πως ακριβώς ορίζεται ο κατ’ επάγγελμα αγρότης


Παροχή διευκρινήσεων για την ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη σύμφωνα με την περ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4389/2016


Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε έγγραφο για την παροχή διευκρινίσεων για την ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη σύμφωνα με την περ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94 Α’). Ειδικότερα , στο εν λόγω έγγραφο αναφέρονται τα εξής:
1. Σύμφωνα με τη υποπερίπτωση α/αε της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94 Α’), που τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3874/2010 μια από τις βασικές προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί κάποιος ως επαγγελματίας αγρότης είναι να τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167 Α ́), όπως τροποποιήθηκε με την περ. α ́ της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4223/2013 (Φ.Ε.Κ. 287 Α ́), ορίζεται ότι ειδικά για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων.
3. Με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170 Α’), ορίζεται ότι κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους.
4. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.4308/2014 (Φ.Ε.Κ. 251 Α’), όπως ισχύει, ορίζονται οι οντότητες που εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις των Ελληνικών Λογιστικών Πρότυπων. Συγκεκριμένα, με την περίπτωση γ της εν λόγω παραγράφου συμπεριλαμβάνεται η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη.
5. Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι αγρότες-φυσικά πρόσωπα, ως οντότητες της παραγράφου (2γ) του άρθρου 1 του ν.4308/2014 εφόσον αποκτούν εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, καταρχήν εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού, ήτοι έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων. Συνεπώς την ιδιότητα φυσικού προσώπου ως κατ’ επάγγελμα αγρότη, όπως ορίζεται στο άρθρο 65 του 4389/2016, έχουν όσοι ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, ανεξαρτήτως υπαγωγής αυτών σε καθεστώς Φ.Π.Α. και ανεξαρτήτως υποχρέωσης ενημέρωσης ή μη των λογιστικών αρχείων (βιβλίων).

Χαρακτηρισμός του επαγγελματία αγρότη

Σύμφωνα με έγγραφη απάντηση του υπουργού  αγροτικής ανάπτυξης, σε σχετική ερώτηση βουλευτών, για τον χαρακτηρισμό του επαγγελματία αγρότη, σημειώνεται ότι ο αγρότης που ενδιαφέρεται να χαρακτηριστεί ως επαγγελματίας, θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του νόμου 4389/2016.
Μεταξύ άλλων πρέπει:
α) να λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του και
β) να ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.
Αναλυτικότερα:
Στις περιπτώσεις όπου ο αγρότης ασκεί και άλλη εξωαγροτική δραστηριότητα, θα πρέπει, κάθε έτος, με την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης να ικανοποιεί το κριτήριο του ποσοστού αγροτικού εισοδήματος. Δηλαδή, το ποσοστό του αγροτικού εισοδήματος θα πρέπει να είναι, τουλάχιστον, 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του, λαμβάνοντας υπόψη το καθαρό κέρδος της αγροτικής δραστηριότητας που προκύπτει από τον λογιστικό προσδιορισμό σε σχέση με το συνολικό καθαρό κέρδος από λογιστικό προσδιορισμό, σύμφωνα με την αριθμ. 360/26071/1.3.2016 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Εάν η εν λόγω προϋπόθεση δεν ικανοποιείται, τότε ο ενδιαφερόμενος αγρότης θα χάσει την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη για ένα ή και περισσότερα έτη, έως ότου από την υποβολή νέας φορολογικής δήλωσης προκύψει το απαιτητό ποσοστό αγροτικού εισοδήματος, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 134430/4.3.2011 (ΦΕΚ 382/Β/14-3-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος», «η σύγκριση αγροτικού και συνολικού εισοδήματος γίνεται σε ατομικό επίπεδο και περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους εισοδήματα, όπως αυτά δηλώνονται στη αρμόδια ΔΟΥ».
Εάν ένας αγρότης χάσει την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη μία χρονιά, έχει την δυνατότητα την επόμενη και εφόσον πληροί όλες τις προϋποθέσεις, να χαρακτηριστεί, εκ νέου, επαγγελματίας αγρότης

Χαρακτηρισμός του «κατά κύριο επάγγελμα αγρότη» σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μικροκαλλιεργητές

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Β. Αποστόλου κατέθεσε έγγραφο το οποίο αναφέρει τα εξής:
Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο διέπει το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), και, ειδικότερα, σύμφωνα με το {start}άρθρο 2{end} του νόμου 3874/2010 (Α’151), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν. 4389/2016 (Α’94), για να χαρακτηριστεί ένα φυσικό η νομικό πρόσωπο ως «επαγγελματίας αγρότης», θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του.
Επίσης, προς διευκόλυνση των πολυτέκνων και των ευπαθών ομάδων του αγροτικού πληθυσμού, προκειμένου να αποκτήσουν την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» και, συνεπώς, να ωφελούνται από τα αντίστοιχα ευεργετήματα, προωθήθηκε η υπ. αριθμ. 134430/4-3-2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος», σύμφωνα με την οποία, στο συνολικό εισόδημα, το οποίο συγκρίνεται με το αγροτικό, δεν προσμετρώνται τα επιδόματα των πολυτέκνων και της ανεργίας, καθώς και τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα.
Πέραν τούτων όμως, επισημαίνεται ότι οποιεσδήποτε επιπλέον αλλαγές στον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα ή του συνολικού εισοδήματος αποτελούν θέματα φορολογικής πολιτικής.

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

α) Εάν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως επαγγελματίες αγρότες, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1 του ν. 3874/2010, συνταξιούχοι του ΟΓΑ με αναπηρία τουλάχιστον 67% και β) εάν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως επαγγελματίες αγρότες, σύμφωνα με την ίδια διάταξη οι φοιτητές και οι στρατιώτες που υπηρετούν την στρατιωτική θητεία των
Το Δ ́ Τμήμα του ΝΣΚ γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι :
α) Δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως επαγγελματίας αγρότης, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 1 του ν. 3874/2010, ο συνταξιούχος του ΟΓΑ με αναπηρία τουλάχιστον 67%.
β) Οι φοιτητές και οι στρατιώτες που υπηρετούν την στρατιωτική των θητεία, μπορούν, εφόσον έχουν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του άρθρου 2 του ν. 3874/2010, να χαρακτηρισθούν ως επαγγελματίες αγρότες

Διευκρινήσεις για τη δήλωση αγροτικού εισοδήματος

Διευκρινήσεις για τη δήλωση αγροτικού εισοδήματος. Δεν απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης κατ΄ επάγγελμα αγρότη προκειμένου οι δικαιούχοι να τύχουν της προβλεπόμενης έκπτωσης φόρου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διευκρινήσεις για τη δήλωση αγροτικού εισοδήματος
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ολοκληρώνει την επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων για την καταγραφή του συνόλου των κατ΄ επάγγελμα αγροτών, προκειμένου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να προσδιορίσει το ποσοστό του εισοδήματος που προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα κατά τη διαδικασία της αυτόματης εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων των κατ΄ επάγγελμα αγροτών.
Συνεπώς, για την υποβολή και εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 (δηλώσεις που υποβάλλονται το 2017) των κατ΄ επάγγελμα αγροτών και των νεοεισερχόμενων το 2016 αγροτών, δεν απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης κατ΄ επάγγελμα αγρότη από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεών (ΜΑΑΕ) στις φορολογικές αρχές προκειμένου οι δικαιούχοι να τύχουν της προβλεπόμενης έκπτωσης φόρου

Περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών


Ιατρική και Φαρμακευτική Περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών 
Επικαιροποιημένες Ερωτήσεις και Απαντήσεις – Οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας

Με τον ν. 4368/2016 και την ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016 θεσπίζεται το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η πλέον θεμελιώδης αλλαγή που εισάγει το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο είναι η εξίσωση του δικαιώματος ασφαλισμένων, ανασφάλιστων και πρώην κατόχων Ατομικού Βιβλιαρίου Οικονομικά Αδυνάμου ή Ανασφάλιστου ως προς την πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Η υγειονομική κάλυψη που εγγυάται το νέο πλαίσιο είναι πλήρης και περιλαμβάνει τη νοσηλευτική, διαγνωστική και φαρμακευτική κάλυψή τους.

Τι δικαιούμαι σαν ανασφάλιστος;

 •  Ό,τι ακριβώς δικαιούνται και οι ασφαλισμένοι από τις δημόσιες δομές παροχής υγείας.
 • Ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες δημόσιες δομές υγείας, μονάδες ψυχικής υγείας, δομές απεξάρτησης και πανεπιστημιακά νοσοκομεία.
 • Το σύνολο των νοσηλευτικών και διαγνωστικών πράξεων χωρίς καμία χρέωση
 • Προγραμματισμένα χειρουργεία χωρίς καμία χρέωση
 • Πρόληψη και προαγωγή υγείας (π.χ. εμβολιασμοί) χωρίς καμία χρέωση
 • Δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη
 • Δωρεάν παροχές μαιευτικής περίθαλψης και προγραμματισμού τοκετών από τα Δημόσια Νοσοκομεία
 • Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής από τα ιδιωτικά και τα δημόσια φαρμακεία. Σημαντικό τμήμα του ανασφάλιστου πληθυσμού δικαιούται μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική αγωγή.
 • Κατάργηση του 1€ ανά συνταγή για τους ανασφάλιστους που δικαιούνται μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική αγωγή.
 • Φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες και πράξεις ειδικής αγωγής.
 •  Χορήγηση ιατρικών βοηθημάτων και αναλωσίμων υλικών

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι των παροχών και με ποιον τρόπο;

 • Αν είσαι Έλληνας πολίτης ή διαμένεις νόμιμα στην Ελλάδα, απευθύνεσαι σε όλες τις δημόσιες δομές με το ΑΜΚΑ σου.
 • Αν δεν μένεις νόμιμα στην Ελλάδα αλλά ανήκεις σε κάποια ευάλωτη ομάδα που χρήζει άμεσης υγειονομικής κάλυψης (έγκυες, παιδιά, χρόνιοι, ανάπηροι, ψυχικά ασθενείς, κτλ) δικαιούσαι την Κάρτα Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Κ.Υ.Π.Α.) με την οποία θα έχεις πρόσβαση στις Δημόσιες Δομές Υγείας. Μέχρι να ξεκινήσει να εκδίδεται  η ΚΥΠΑ δικαιούσαι όλων των νοσηλευτικών και διαγνωστικών παροχών από τα δημόσια νοσοκομεία.
 • Όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος, εξακολουθούν να δικαιούνται πρόσβασης στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών
 • Κανένας άνθρωπος δεν εξετάζεται από καμία επιτροπή νοσοκομείου προκειμένου να εγκριθεί η πρόσβασή του στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Πού να απευθυνθώ;

 • Αν έχεις ΑΜΚΑ σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας που οφείλουν να σου διασφαλίσουν άμεσα πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες τους
 • Αν δεν έχεις ΑΜΚΑ ή νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής, αλλά ανήκεις σε κάποια ευάλωτη ομάδα πληθυσμού (α.33 του 4368/2016), στα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων ή στις Διοικητικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείωνόπου θα σε ενημερώσουν πώς μπορείς να βγάλεις την Κάρτα Υγειονομικής Περίθαλψης.


Ποιους αφορά η ρύθμιση;

 • 2.5 εκατομμύρια ανασφάλιστων πολιτών
 • Όσους λόγω κρίσης έχασαν την ασφάλισή τους, ακόμα και αν έχουν χρέη στους ασφαλιστικούς τους φορείς
 • Όσους διαμένουν νόμιμα στη χώρα
 • Όσους δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής, αλλά χρήζουν άμεσης υγειονομικής περίθαλψης ως μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (π.χ. ανήλικοι, έγκυες, άτομα με αναπηρία, τοξικοεξαρτημένοι, άστεγοι κλπ.)

Τι χρειάζεται να πληρώσω;

 • Δεν χρειάζεται να πληρώσεις απολύτως τίποτα για το σύνολο των νοσηλευτικών και διαγνωστικών πράξεων που προβλέπονται στη ρύθμιση και πραγματοποιούνται σε δημόσιες δομές.
 • Δεν χρειάζεται να πληρώσεις τίποτα αν εξαιρείσαι των συμμετοχών λόγω ειδικότερων διατάξεων
 • Δεν χρειάζεται να πληρώσεις τίποτα για εξωνοσοκομειακές θεραπείες, εμβολιασμούς και πρόληψη
 • Υποχρεούσαι στις ίδιες συμμετοχές που έχουν και οι ασφαλισμένοι στη φαρμακευτική δαπάνη, εκτός αν εμπίπτεις στις εισοδηματικές, κλινικές και κοινωνικές εξαιρέσεις της ΚΥΑ, οπότε και πάλι έχεις μηδενική συμμετοχή.

Από πού θα πάρω τα φάρμακά μου ως ανασφάλιστος;

 • Από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά φαρμακεία
 • Τα ψυχιατρικά και νευρολογικά φάρμακα παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των νοσοκομείων
 • Τα  Φάρμακα Εξωτερικού, τα οποία δεν κυκλοφορούν αλλά εισάγονται κατά περίπτωση στην Ελλάδα, θα χορηγούνται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως ισχύει για τους ασφαλισμένους.
 • Τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους θα παρέχονται από τα Φαρμακεία και τα σημεία διανομής του ΕΟΠΥΥ (μπορείτε να βρείτε τα σχετικά αρχεία στο κάτω μέρος της σελίδας)

Τι μπορώ να κάνω ως ανασφάλιστος για να διασφαλίσω ότι δικαιούμαι μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα;

 • Να επισκεφτώ την ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, στην οποία, εισάγοντας το username και τον κωδικό πρόσβασης για το taxisnet, καθώς και τον ΑΜΚΑ θα διαπιστώνω το ποσοστό συμμετοχής στη φαρμακευτική αγωγή, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 8 του άρθρου 6 της ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016.
 • Αν το σύστημα δεν βρίσκει το ΑΜΚΑ μου θα πρέπει να απευθυνθώ στα ΚΕΠ για να επικαιροποιήσω τη διασύνδεση του ΑΜΚΑ με το ΑΦΜ μου
 • Οι ευάλωτες κατηγορίες πολιτών –δικαιούχοι της παρ.2Β και 8 της Κ.Υ.Α., συμπεριλαμβανομένων των πρώην κατόχων του Ατομικού Βιβλιάριου Οικονομικά Αδύναμου ή Ανασφάλιστου -ενημερώνονται ότι για την παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης  απαιτείται η προηγούμενη κατάθεση αιτήματος στην Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου κατοικίας τους
 • Σε περίπτωση που μου επιβληθεί ποσοστό συμμετοχής στη συνταγογράφηση, έχω το δικαίωμα υποβολής ένστασης στην Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου κατοικίας τους εντός 15 ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία στη συνταγή, εφόσον πληρώ τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που θέτει η ΚΥΑ.
 • Πρέπει να ζητήσω από τον γιατρό που συνταγογραφεί να με ενημερώσει για ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που θα επιφέρει η αλλαγή της φαρμακευτικής μου αγωγής, καθώς και για τη δυνατότητα συνταγογράφησης θεραπευτικά ισοδύναμων φαρμάκων, χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις.

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Μπορείς να απευθυνθείς στις Διοικητικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων και των Μονάδων ΠΦΥ, στις Υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων,  στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στην ΗΔΙΚΑ AE
Ε-mail επικοινωνίας Υπουργείου Υγείας:
damy@moh.gov.gr
minister@moh.gov.gr
depminister@moh.gov.gr

Ψάρι "Γερμανός" η κουρκούνα.Απο το ψάρεμα ως το τηγάνι.

Αποτέλεσμα εικόνας για ψαρι γερμανος φωτογραφια

Πρόκειται για ένα ψάρι που αρκετοί το θεωρούν πολύ καλό μεζέ και άλλοι όταν το βγάλουν,το πετούν.Εγώ ανήκω στους πρώτους και γι αυτό και αποφάσισα να γράψω το άρθρο,θέλοντας να μοιραστώ μαζί σας  τις όποιες εμπειρικές μου γνώσεις.
Ψάρι κατ εξοχήν φυτοφάγο και λαίμαργο που όμως χτυπά το αγκίστρι πολύ επιπόλαια,χρειάζεται έναν ιδιαίτερο τρόπο ψαρέματος.
Ψαρεύεται σε όλα τα βάθη, με καλάμι απίκο,απο δεκαεξάρι εως εικοσιπεντάρι αόρατο παράμαλλο,φελλό που να βυθίζεται στα τρία γραμμάρια και ερμάτισμα με βαρύδια φακές συνολικού βάρους 2,5 γραμμαρίων.  Χρειαζόμαστε αρκετή ευαισθησία (0,5 γραμμ) για να καταλάβουμε το τσίμπημα του ψαριού και με το πρώτο ελαφρύ βούλιαγμα του φελλού,να καρφώσουμε αμέσως.
Απο την στιγμή που θα καρφωθεί στο αγκίστρι,θα διαπιστώσετε ότι είναι ψάρι μαχητικότατο που χαρίζει αρκετές και γερές δόσεις αδρεναλίνης με το τράβηγμα του.
Προτείνω σαλαγκιά η αγκιστράκι νούμερο 14. Προσωπικά,χρησιμοποιώ την σαλαγκιά την οποία όμως ακολουθεί 5 εκατοστά πιό κάτω στο παράμαλλο και μιά άλλη σαλαγκιά λίγο μεγαλύτερη (Νο 10 η 8) η οποία λειτουργεί ως κλέφτης και καρφώνει την κοιλιά του ψαριού την ώρα που έχει ήδη χτυπήσει στη μικρή σαλαγκίτσα και έχει αρχίσει να απομακρύνεται.Στην μεγαλύτερη σαλαγκιά,δεν βάζω ζύμη.
Τα μεσόνερα προς την επιφάνεια,είναι η περιοχή του βυθού που θα  βρούμε τα μεγαλύτερα του είδους πιό εύκολα, στις φωτεινές ώρες της μέρας,χωρίς όμως να αποκλείεται και το σούρουπο,με τα μεγέθη όμως να μετριάζονται.
Ψαρεύεται πιό εύκολα σε ηρεμα νερά επειδή αντιλαμβανόμαστε καλύτερα την επιπόλαιη τσιμπιά του παρακολουθώντας το φελλό.Και στον κυματισμό όμως δεν θα έχουμε θέμα αν χρησιμοποιήσουμε ποιό ογκώδη φελλό ανάλογα καλοζυγισμένο.
Ο βυθός θα πρέπει να είναι βραχώδης η με διάσπαρτες πέτρες και πρασινάδες που αποτελούν την τροφή του.
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο ξαγκίστρωμα διότι αν τρυπηθείτε απο τα αγκάθια της ράχης,της κοιλιάς η απο ένα μικρό που έχει στο μέτωπο,θα αναγκαστείτε να υπομείνετε αρκετό πόνο για μισή ώρα περίπου,λόγω της τοξίνης που περιέχει.
Πάντα,εχω μαζί μου μιά πετσέτα με την οποία το κρατώ και ένα μικρό μυτοτσήμπιδο για να το ξαγκιστρώσω, να το πιάσω απο το στόμα και να το ρίξω στο φορητό ψυγείο.
Το αντίδοτο για τον πόνο αν τσιμπηθείτε,είναι η καύτρα του τσιγάρου η λίγη χλωρίνη πάνω στο τσίμπημα.
Για το ψάρεμα του γερμανού φτιάχνω μιά ζύμη που έχει αποδειχτεί ότι είναι πολύ αποτελεσματική και και γιά άλλα είδη όπως ο σαργός και ο κέφαλος.
ΣΥΝΤΑΓΗ:
Στο μούλτι:
1 φλυτζάνα τηγανόλαδο,απο το προηγούμενο τηγάνισμα.
λίγο τυρί προαιρετικά.
3 σαρδέλες φρέσκες.
3 σκελίδες σκόρδο
1 βανίλια (σκόνη)
λίγους σπόρους γλυκάνισο
λίγο γάλα
1 αβγό
λίγη γλυστρίδα
μισή φλυτζάνα θαλασσινό νερό

Τα χτυπάμε όλα μαζί καλά και στη συνέχεια τα ζυμώνουμε με μισή φλυτζάνα πίτερα η φρυγανιά και άσπρο αλεύρι φτηνό,όσο πάρει μέχρι να γίνει η ζύμη λίγο σκληρή.Διατηρείται στη συντήρηση.Εγώ την χωρίζω απευθείας σε μπάλες-μερίδες,μία για κάθε ψάρεμα και την δένω σε σακουλάκια.
Επιστρέφοντας στο σπίτι,καλό είναι να καθαρίσουμε τα ψάρια αμέσως.Θα χρειαστούμε απλά,ένα μεγάλο ψαλίδι.
Πιάνοντας το ψάρι απο τα βράγχια,ψαλιδίζουμε πρώτα τα αγκάθια της πλάτης σύριζα.
Στην συνέχεια το περιστρέφουμε  προσεχτικά και ψαλιδίζουμε τα αγκάθια της κοιλιάς μέχρι το κεφάλι.
Κάπου εδώ,χρειάζεται λίγη προσοχή διότι απο την πίεση, μπορει να λερώσουμε επειδή πετάγονται τα εντόσθια και ποιός ακούει μετά τη συμβία...
Αμέσως μετά κόβουμε το κεφάλι αφαιρώντας και το μετωπιαίο αγκάθι.Συνεχίζουμε αφαιρώντας με το δάχτυλο τα εντόσθια και τρίβουμε λίγο την κοιλιά κάτω απο τρεχούμενο νερό για να φύγει η μαύρη πέτσα.
Αφού τα ξεπλύνουμε,το επόμενο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε.είναι, να τα συσκευάσουμε σε σακούλα και να τα βάλουμε στην κατάψυξη, η να τα αλατίσουμε και να τα κρατήσουμε στην συντήρηση σε τρυπητό σκεύος ώστε να στραγγίσουν,   να αλευρωθούν  και να τηγανιστούν πάντα με ελαιόλαδο και σε μέτρια φωτιά μέχρι να ροδίσουν και απο τις δύο πλευρές.
Οσο πιό στεγνά είναι τα ψάρια,τόσο λιγότερο αλεύρι κολλά πάνω τους πριν το τηγάνισμα,αποροφώντας έτσι λιγότερο λάδι.
Μιά πλαστική σακούλα με αρκετό αλευρι κάνει πολύ καλή δουλειά όταν ρίξουμε μέσα όλα τα ψαράκια μας και ανακινώντας την καλά,αλευρώσουμε ομοιόμορφα την τηγανιά μας.
Συνοδέψτε τα με σκορδαλιά, σαλάτα η βρασμένα λαχανικά,και παγωμένη μπύρα.
Εναλλακτικά,τα ψάρια μπορούν να μπούν στο φούρνο,λαδωμένα και απο τις δύο πλευρές και πασπαλισμένα με ρίγανη,θυμάρι πιπέρι καγιέν,πάπρικα και λίγο αλάτι.

Αποτέλεσμα εικόνας για κουρκούνες τηγανητές φωτο

Σημ.:Τα "μυρωδάτα"απο τις πρασινάδες της θάλασσας εντόσθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μαλάγρα, σωταρισμένα στο μεταχειρισμένο  τηγανόλαδο,και ανακατεμένα με λίγο γάλα,πίτερα και μπόλικη ψηλή άμμο.

Καλό καλοκαίρι!!