.

................ Τιμές αγροτικών προιόντων της 17-3-18 απο το δημοπρατήριο ΑΓΡΟΠΗΓΗ ....ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ. 0,36 € 0,46 € 0,43 € ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Β 0,85 € 0,85 € 0,85 € ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ. Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 0,07 € 0,07 € 0,07 € ΚΕΡΑΤΑ Α ΠΙΣΤ. Ο.Δ.Π. 1,05 € 1,06 € 1,06 € ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ. 0,57 € 0,84 € 0,79 € ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α Ο.Δ.Π. 0,75 € 0,79 € 0,77 € ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β Ο.Δ.Π. 0,51 € 0,52 € 0,52 € ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ 1,41 € 1,41 € 1,41 € ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ Β 0,91 € 0,91 € 0,91 € ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ. Ο.Δ.Π. 1,66 € 1,66 € 1,66 € ΝΤΟΜ. Α ΠΙΣΤ. 0,56 € 0,71 € 0,69 € ΝΤΟΜ. ΑΔΙΑΛ. ΠΙΣΤ. 0,14 € 0,42 € 0,38 € ΝΤΟΜ. ΨΙΛΗ ΠΙΣΤ. 0,28 € 0,42 € 0,37 € ΦΛΑΣΚΕΣ Α 1,45 € 1,45 € 1,45 € ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α 1,41 € 1,41 € 1,41 € ΦΛΩΡ. ΑΔΙΑΛΕΚΤΕΣ 0,85 € 0,88 € 0,86 € ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,85 € 0,85 € 0,85 € ....Τιμές άλλων αγροτικών προιόντων.....Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Βαμβάκι 73,43 σεντς/λίμπρα 3,45% Καλαμπόκι 177,00 ευρώ/τόνος 0,00% Σκληρό σιτάρι 235,00 ευρώ/τόνος 0,00% Μαλακό σιτάρι 192,00 ευρώ/τόνος 0,00% Ρύζι 124,10 σεντς/μπούσελ 0,20% Ελαιόλαδο 3,58 ευρώ/κιλό 0,28% .......Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν την κοστολόγηση των προιόντων στο χωράφι και δεν περιλαμβάνουν το όποιο κέρδος επιδιώκουν οι μεσάζοντες απο την πώληση στο ράφι .... ......

Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1806 2 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΑριθ. Α2−639
Σύστημα διακριτότητας μεταξύ παραγωγών και επαγ−
γελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και τρόπος κα−
τανομής των θέσεων − κριτήρια κατ’ εφαρμογή της
παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 4264/2014 «Άσκη−
ση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́ 118).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1) Της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.4264/2014 «Άσκηση
εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́ 118).
1.2) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α ́ 98) «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα», όπως ισχύει.
1.3) Του Π.Δ. 397/88 (ΦΕΚ Α ́ 185) «Οργανισμός του
Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.4) Του Π.Δ. 59/96 (ΦΕΚ Α ́ 51) «Σύσταση Γενικής Γραμ−
ματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων της».
1.5) Του Π.Δ. 85/12 (ΦΕΚ Α ́ 141) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών»
1.6) Του Π.Δ. 89/14 (Α ́ 134) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.7) Του Π.Δ. 118/13 (ΦΕΚ Α ́ 152) «Τροποποίηση του
π.δ. 85/2012 (Α ́ 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
αντιστοίχως».
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σύστημα διάκρισης
Κάθε λαϊκή αγορά χωρίζεται σε τομέα παραγωγών
πωλητών και σε τομέα επαγγελματιών πωλητών. Ο
τομέας των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών δι−
ακρίνεται σαφώς με κάθε πρόσφορο τρόπο από τον
τομέα των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.
Την ευθύνη υλοποίησης της ανωτέρω διάκρισης έχει
η κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια. Οι θέσεις πώλησης
προϊόντων θάλασσας και προϊόντων αλιείας χωροθε−
τούνται υποχρεωτικά μόνο σε σημεία όπου υπάρχει
αποχέτευση και σε κάθε περίπτωση στον οικείο τομέα
για κάθε πωλητή.
Άρθρο 2
Κριτήρια κατανομής των θέσεων λαϊκών αγορών
Για την κατανομή των δικαιούχων στις θέσεις των
λαϊκών αγορών λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:
α) Η παλαιότητα της άδειας, β) Η ηλικία του δικαιούχου,
γ) Η τυχόν αναπηρία του και το ποσοστό αυτής, δ) Ο
αριθμός των τέκνων του και ε) Οι ημέρες συμμετοχής
του σε λαϊκή αγορά.
Κάθε κριτήριο δίνει στον δικαιούχο μόρια. Αναλόγως
με το πλήθος των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε
δικαιούχος κατατάσσεται στον οικείο πίνακα κατάταξης.
Ο δικαιούχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια
ανά λαϊκή αγορά κατατάσσεται στην πρώτη θέση του
πίνακα και οι λοιποί σε φθίνουσα σειρά. Ο πρώτος στην
κατάταξη δικαιούχος επιλέγει την θέση του στην λαϊκή
αγορά στον οικείο τομέα. Ο δεύτερος και οι λοιποί
επιλέγουν την θέση τους αναλόγως με τις λοιπές δια−
θέσιμες θέσεις και την σειρά τους στον οικείο πίνακα
κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλή−
ρωση. Ο δικαιούχος που κληρώνεται επιλέγει πρώτος
μεταξύ των ισοβαθμούντων.
Άρθρο 3
Μοριοδότηση
Για κάθε έτος παλαιότητας της άδειας ο δικαιούχος
λαμβάνει 1 μόριο. Δικαιούχος κάτω των τριάντα (30) και
22949

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου