.

......Οι νέοι αγρότες θα πρέπει να κάνουν αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων,στις κατα τόπους ενώσεις.Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 45 ευρώ και είναι σε μορφή παράβολου ......Μόνο οι ψεκαστήρες αυλού που δυναμοδοτούνται από γεωργικό ελκυστήρα (τρακτέρ) ή άλλο αγροτικό μηχάνημα καθώς και οι νεφελοψεκαστήρες (μπαζούκας) έχουν την υποχρέωση επιθεώρησής τους.....Σε λίγο ανοίγει το πρόγραμμα των νέων σχεδίων βελτίωσης... Τιμές αγροτικών προιόντων της 21-10-17 απο το δημοπρατήριο GOLDEN FARM ....ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ 0,32 € 0,44 € 0,40 € ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ. ΠΙΣΤ. 0,40 € 0,40 € 0,40 € ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤ. Ο.Δ. 0,12 € 0,13 € 0,12 € ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,20 € 0,39 € 0,34 € ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α Ο.Δ. 0,66 € 0,86 € 0,76 € ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΤΣΑΚΩΝ. Ο.Δ. 0,45 € 0,45 € 0,45 € ΝΤΟΛΜΑΣ Α 1,22 € 1,31 € 1,23 € ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,32 € 0,33 € 0,32 € ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α Ο.Δ. 0,80 € 0,91 € 0,86 € ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤ. 0,89 € 0,89 € 0,89 € ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,13 € 0,18 € 0,18 € ΤΟΜΑΤA MATIAS A 0,78 € 0,78 € 0,78 € ΤΟΜΑΤΑ ELPIDA A 0,82 € 0,92 € 0,84 € ΤΟΜΑΤΑ RUNNER Α 1,16 € 1,16 € 1,16 € ΤΟΜΑΤΑ Β 0,13 € 0,33 € 0,25 € ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ 0,44 € 0,53 € 0,51 € ΦΛΑΣΚΑ Α 0,92 € 0,92 € 0,92 € ΦΛΑΣΚΑ Β 0,33 € 0,33 € 0,33 € ....Τρέχουσες τιμές ελαιολάδου:3,50-3,85 ευρώ. .......Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν την κοστολόγηση των προιόντων στο χωράφι και δεν περιλαμβάνουν το όποιο κέρδος επιδιώκουν οι μεσάζοντες απο την πώληση στο ράφι .... ......

Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1806 2 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΑριθ. Α2−639
Σύστημα διακριτότητας μεταξύ παραγωγών και επαγ−
γελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και τρόπος κα−
τανομής των θέσεων − κριτήρια κατ’ εφαρμογή της
παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 4264/2014 «Άσκη−
ση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́ 118).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1) Της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.4264/2014 «Άσκηση
εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́ 118).
1.2) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α ́ 98) «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα», όπως ισχύει.
1.3) Του Π.Δ. 397/88 (ΦΕΚ Α ́ 185) «Οργανισμός του
Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.4) Του Π.Δ. 59/96 (ΦΕΚ Α ́ 51) «Σύσταση Γενικής Γραμ−
ματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων της».
1.5) Του Π.Δ. 85/12 (ΦΕΚ Α ́ 141) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών»
1.6) Του Π.Δ. 89/14 (Α ́ 134) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.7) Του Π.Δ. 118/13 (ΦΕΚ Α ́ 152) «Τροποποίηση του
π.δ. 85/2012 (Α ́ 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
αντιστοίχως».
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σύστημα διάκρισης
Κάθε λαϊκή αγορά χωρίζεται σε τομέα παραγωγών
πωλητών και σε τομέα επαγγελματιών πωλητών. Ο
τομέας των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών δι−
ακρίνεται σαφώς με κάθε πρόσφορο τρόπο από τον
τομέα των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.
Την ευθύνη υλοποίησης της ανωτέρω διάκρισης έχει
η κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια. Οι θέσεις πώλησης
προϊόντων θάλασσας και προϊόντων αλιείας χωροθε−
τούνται υποχρεωτικά μόνο σε σημεία όπου υπάρχει
αποχέτευση και σε κάθε περίπτωση στον οικείο τομέα
για κάθε πωλητή.
Άρθρο 2
Κριτήρια κατανομής των θέσεων λαϊκών αγορών
Για την κατανομή των δικαιούχων στις θέσεις των
λαϊκών αγορών λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:
α) Η παλαιότητα της άδειας, β) Η ηλικία του δικαιούχου,
γ) Η τυχόν αναπηρία του και το ποσοστό αυτής, δ) Ο
αριθμός των τέκνων του και ε) Οι ημέρες συμμετοχής
του σε λαϊκή αγορά.
Κάθε κριτήριο δίνει στον δικαιούχο μόρια. Αναλόγως
με το πλήθος των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε
δικαιούχος κατατάσσεται στον οικείο πίνακα κατάταξης.
Ο δικαιούχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια
ανά λαϊκή αγορά κατατάσσεται στην πρώτη θέση του
πίνακα και οι λοιποί σε φθίνουσα σειρά. Ο πρώτος στην
κατάταξη δικαιούχος επιλέγει την θέση του στην λαϊκή
αγορά στον οικείο τομέα. Ο δεύτερος και οι λοιποί
επιλέγουν την θέση τους αναλόγως με τις λοιπές δια−
θέσιμες θέσεις και την σειρά τους στον οικείο πίνακα
κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλή−
ρωση. Ο δικαιούχος που κληρώνεται επιλέγει πρώτος
μεταξύ των ισοβαθμούντων.
Άρθρο 3
Μοριοδότηση
Για κάθε έτος παλαιότητας της άδειας ο δικαιούχος
λαμβάνει 1 μόριο. Δικαιούχος κάτω των τριάντα (30) και
22949

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου