.

..... ........ Τιμές αγροτικών προιόντων της 18-8-17 απο τον Α.Σ.Τυμπακίου ....ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α 0,29 € 0,29 € ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α 0,25 € 0,39 € ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Α 0,36 € 0,43 € ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β 0,23 € 0,23 € ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 1,57 € 1,57 € ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,60 € 0,70 € ΤΟΜΑΤΑ Α 0,53 € 0,53 € ΤΟΜΑΤΑ Β 0,26 € 0,26 €........Τρέχουσες τιμές ελαιολάδου:3,50-3,85 ευρώ. .......Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν την κοστολόγηση των προιόντων στο χωράφι και δεν περιλαμβάνουν το όποιο κέρδος επιδιώκουν οι μεσάζοντες απο την πώληση στο ράφι .... ......

Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1806 2 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΑριθ. Α2−639
Σύστημα διακριτότητας μεταξύ παραγωγών και επαγ−
γελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και τρόπος κα−
τανομής των θέσεων − κριτήρια κατ’ εφαρμογή της
παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 4264/2014 «Άσκη−
ση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́ 118).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1) Της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.4264/2014 «Άσκηση
εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́ 118).
1.2) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α ́ 98) «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα», όπως ισχύει.
1.3) Του Π.Δ. 397/88 (ΦΕΚ Α ́ 185) «Οργανισμός του
Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.4) Του Π.Δ. 59/96 (ΦΕΚ Α ́ 51) «Σύσταση Γενικής Γραμ−
ματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων της».
1.5) Του Π.Δ. 85/12 (ΦΕΚ Α ́ 141) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών»
1.6) Του Π.Δ. 89/14 (Α ́ 134) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.7) Του Π.Δ. 118/13 (ΦΕΚ Α ́ 152) «Τροποποίηση του
π.δ. 85/2012 (Α ́ 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
αντιστοίχως».
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σύστημα διάκρισης
Κάθε λαϊκή αγορά χωρίζεται σε τομέα παραγωγών
πωλητών και σε τομέα επαγγελματιών πωλητών. Ο
τομέας των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών δι−
ακρίνεται σαφώς με κάθε πρόσφορο τρόπο από τον
τομέα των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.
Την ευθύνη υλοποίησης της ανωτέρω διάκρισης έχει
η κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια. Οι θέσεις πώλησης
προϊόντων θάλασσας και προϊόντων αλιείας χωροθε−
τούνται υποχρεωτικά μόνο σε σημεία όπου υπάρχει
αποχέτευση και σε κάθε περίπτωση στον οικείο τομέα
για κάθε πωλητή.
Άρθρο 2
Κριτήρια κατανομής των θέσεων λαϊκών αγορών
Για την κατανομή των δικαιούχων στις θέσεις των
λαϊκών αγορών λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:
α) Η παλαιότητα της άδειας, β) Η ηλικία του δικαιούχου,
γ) Η τυχόν αναπηρία του και το ποσοστό αυτής, δ) Ο
αριθμός των τέκνων του και ε) Οι ημέρες συμμετοχής
του σε λαϊκή αγορά.
Κάθε κριτήριο δίνει στον δικαιούχο μόρια. Αναλόγως
με το πλήθος των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε
δικαιούχος κατατάσσεται στον οικείο πίνακα κατάταξης.
Ο δικαιούχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια
ανά λαϊκή αγορά κατατάσσεται στην πρώτη θέση του
πίνακα και οι λοιποί σε φθίνουσα σειρά. Ο πρώτος στην
κατάταξη δικαιούχος επιλέγει την θέση του στην λαϊκή
αγορά στον οικείο τομέα. Ο δεύτερος και οι λοιποί
επιλέγουν την θέση τους αναλόγως με τις λοιπές δια−
θέσιμες θέσεις και την σειρά τους στον οικείο πίνακα
κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλή−
ρωση. Ο δικαιούχος που κληρώνεται επιλέγει πρώτος
μεταξύ των ισοβαθμούντων.
Άρθρο 3
Μοριοδότηση
Για κάθε έτος παλαιότητας της άδειας ο δικαιούχος
λαμβάνει 1 μόριο. Δικαιούχος κάτω των τριάντα (30) και
22949

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου