.

................Η αυξημένη κατανάλωση λαχανικών είναι μιά ισχυρότατη ασπίδα κατά του κορωνοιού..................Κοτέτσι:10 τετραγωνικά,σταύλο: 20 τετραγωνικά,κήπο: 100 τετραγωνικά,15 ρίζες ελιές κι ένα πηγαδάκι.Αυτά είναι που χρειάζονται για να αποκτήσουμε τη βάση για αυτάρκεια ...........Τουτη η γής θα προκόψει μόνο όταν ο άνθρωπος αποστασιοποιηθεί απο τη χρήση του χρήματος.Φαντάσου φίλε μου να έχεις λεφτά αλλά να έχουν χαθεί απο τη γή όλα τα ζώα,όλα τα ψάρια ,όλα τα πουλιά και όλα τα δέντρα και τα φυτά.Τότε τί θα μπορείς να αγοράσεις με τα λεφτά σου??.... . ....Πρόσφατες τιμές δημοπράτησης κηπευτικών (13-12-20) Ενδεικτικές Τιμές Κατώτερη DAFNIS ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ 0,47 ΕΧΤΑSIS ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ 0,41 0,48 ΤΟRRY ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ 0,45 ΤΟΜΑΤΑ GRUMIRA ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ 0,40 ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ 0,40 0,50 ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠ Α ΟΔΠ 1,43 1,44 EXTASIS A ΠΙΣΤ 0,70 0,84 ΤΟΡΡΥ A ΠΙΣΤ 0,77 ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α LOBELLO ΠΙΣΤ 2,54 2,64 ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠ Ο.Δ.Π. 0,40 0,46 ΑΓΓ ΕΣΩΤ. Ο.Δ. ΠΙΣΤ 0,30 0,34 ΤΟΜΑΤΑ GRUMIRA Α ΠΙΣΤ 0,81 ΕΧΤΑSIS A ΠΙΣΤ 0,84 ΦΛΑΣΚΑ Α Ο.Δ. ΠΙΣΤ 1,00 ............................ ........ ........ .. ......................... ........... ......

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Το σπανάκι και πώς καλλιεργείται


fresh-spinach
[ad name=»320×90 gia kinita»]
Σπορά: μέσα Αυγού­στου μέχρι το Φεβρουάριο.
Συγκο­μιδή: 6 εβδο­μά­δες μετά.
Ένα από τα σημά­δια πως έρχε­ται η άνοιξη είναι όταν αρχί­ζει να μεγα­λώ­νει το σπα­νάκι. Το φυτό αυτό έχει μεγάλη περιε­κτι­κό­τητα σε σίδηρο και βιτα­μί­νες Α ‚C, Ε και Κ, χλω­ρο­φύλλη, άλατα ιωδίου και σαπω­νί­νες. Το σπα­νάκι μπο­ρεί να καλ­λιερ­γη­θεί ως φθι­νο­πω­ρινό ή χει­με­ρινό λαχανικό.
Ο πολ­λα­πλα­σια­σμός του σπα­να­κιού γίνε­ται με σπορά. Το ψυχρό κλίμα ευνοεί την ανά­πτυξη του. Στην Ελλάδα γίνε­ται σπορά από τα μέσα Αυγού­στου μέχρι το Φεβρουά­ριο. Το έδα­φος πρέ­πει να είναι υγρό, ειδικά όταν το σπα­νάκι είναι μικρό. Τα αμμο­πη­λώδη εδάφη με pH 6,5–7 είναι τα πιο κατάλ­ληλα για να φυτέ­ψετε σπανάκι.
Το σπα­νάκι έχει δύο φάσεις στην ανά­πτυξη του. Την ανά­πτυξη των φύλ­λων που διαρ­κεί 35–40 ημέ­ρες και στη συνέ­χεια την ανά­πτυξη των σπό­ρων. Η συγκο­μιδή γίνε­ται πάντα στην πρώτη φάση, πριν το φυτό βγά­λει ταξιανθία.
Αν δεν υπάρ­χουν βρο­χές, τότε χρειά­ζε­ται λίγο πότι­σμα. Πολ­λές από τις καλ­λιέρ­γειες πάντως είναι ξερι­κές, ειδικά οι καλο­και­ρι­νές. Η συγκο­μιδή γίνε­ται περί­που 6 εβδο­μά­δες μετά τη σπορά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όσες ποι­κι­λίες έχουν φύλλα με πτυ­χώ­σεις τεί­νουν να καλύ­πτο­νται από χώμα στις περιό­δους βρο­χο­πτώ­σεων. Καλό είναι φυτεύ­ετε ποι­κι­λίες με λεία φύλλα, για να απο­φύ­γετε μια “χωμά­τινη” γεύση όταν το μασάτε.
Ντό­πιες ποικιλίες
Υπάρ­χουν αρκε­τές ποι­κι­λίες σπα­να­κιού. Οι πιο γνω­στές στην Ελλάδα είναι το κοινό σπα­νάκι, η πρι­γκί­πισσα Τζου­λιάνα, το κοντό σπα­νάκι και το πλα­τύ­φυλλο Άργους. Στην Ελλάδα απα­ντά­ται και αυτο­φυές, ως άγριο σπα­νάκι, κοι­νώς η Νάνα. Έχουν ανα­πτυ­χθεί και κάποια υβρί­δια για μεγα­λύ­τερη παραγωγή.
Πότε να φυτέψετε
Γενικά η περί­ο­δος σπο­ράς του σπα­να­κιού είναι από μέσα Αυγού­στου μέχρι μέσα Φεβρουα­ρίου και μπο­ρούμε να έχουμε ακόμα και δύο σπο­ρές σε μια σαιζόν.
Το σπα­νάκι μπο­ρεί να φυτευ­τεί σε υψω­μένα παρ­τέ­ρια, αλλά και σε μικρά θερ­μο­κή­πια για χει­με­ρινή κατανάλωση.
Απο­στά­σεις και βάθος φύτευσης
Σπεί­ρετε 12 με 15 σπό­ρους ανά 30 εκα­το­στά σει­ράς. Καλύψτε τους σπό­ρους με χώμα 1,5 εκα­το­στό. Όταν τα φυτά γίνουν 2,5 εκα­το­στά σε ύψος, αραιώ­στε τα ανά 5–10 εκα­το­στά από­σταση. Οι πιο κοντι­νές απο­στά­σεις ανά­μεσα στα φυτά είναι απο­δε­κτές όταν πρό­κει­ται να συλ­λέ­ξετε όλα τα φυτά με τη μία.
Οι ίδιες οι σει­ρές μπο­ρούν να έχουν κατ’ ελά­χι­στο 30 εκα­το­στά από­σταση μεταξύ τους, αλλά αυτό εξαρ­τά­ται και από ποιά μέθοδο χρη­σι­μο­ποιείτε για να ελέγ­ξετε τα ζιζάνια.
Αντί­θετα, σε υψω­μένα παρ­τέ­ρια τα φυτά πρέ­πει να τοπο­θε­τού­νται ανά 10 με 15 εκα­το­στά από­σταση προς κάθε κατεύ­θυνση. Κάποια φρο­ντίδα είναι απα­ραί­τητη σ’ αυτή την περίπτωση.
bloomsdale_spinach_seeds
Φρο­ντίδα
Το σπα­νάκι μεγα­λώ­νει καλύ­τερα όπου υπάρ­χει αρκετή υγρα­σία και ένα γόνιμο έδα­φος με καλή απο­στράγ­γιση. Κάτω από αυτές τις συν­θή­κες, δεν χρειά­ζε­ται κατά κανόνα κάποιο λίπα­σμα. Αν δια­πι­στώ­σετε πως η ανά­πτυξη είναι αργή ή τα φυτά έχουν ένα ανοι­χτό πρά­σινο χρώμα, τότε ρίξτε τους περι­με­τρικά αζω­τούχο λίπασμα.
Κατά κανόνα, ακόμα και το έδα­φος να μην είναι καλό, το σπα­νάκι δεν χρειά­ζε­ται πολύ λίπα­σμα (αρκούν 5 μον. αζώ­του, 10 φωσφό­ρου και 5 καλ­λίου). Ένα λίπα­σμα 11–15-15 είναι κατάλ­ληλο για να έχετε μια καλή παραγωγή.
Σε άνυ­δρες περιό­δους είναι απα­ραί­τητη η άρδευση, που θα πρέ­πει να γίνε­ται με κατά­κλυση κάθε οκτώ ημέ­ρες. Αν τα φυτά δεν έχουν νερό σε τέτοιες περιό­δους, μπο­ρεί να χάσετε την καλ­λιέρ­γειά σας.
Το σπα­νάκι αντέ­χει αρκετά σε ακραίες θερ­μο­κρα­σίες. Οι ιδα­νι­κές θερ­μο­κρα­σίες για να ανα­πτυ­χθεί είναι 5 με 24 βαθ­μοί Κελ­σίου. Το σπα­νάκι αντέ­χει στην παγω­νιά και δεν παθαί­νει ζημιά μέχρι τους –10 βαθ­μούς Κελσίου.
[ad name=»320×90 gia kinita»]
Συγκο­μιδή
Η συγκο­μιδή των φυτών πρέ­πει να αρχί­σει όταν τα φύλλα τους είναι αρκετά μεγάλα για κατα­νά­λωση (μια ροζέτα με του­λά­χι­στον πέντε ή έξι φύλλα). Κόψτε τα φυτά πάνω ή λίγο πιο κάτω από την επι­φά­νεια του εδά­φους. Το σπα­νάκι είναι πάντα καλύ­τε­ρης ποιό­τη­τας αν το κόψετε νωρίς. Δύο ή τρεις σπο­ρές σε μικρές σει­ρές μπο­ρούν να προ­σφέ­ρουν μια εκτε­τα­μένη συγκο­μιδή Spinach__Bloomsdale_Savoy__101211826για μεγάλο χρο­νικό διά­στημα. Πολ­λοί καλ­λιερ­γη­τές και κηπου­ροί αρέ­σκο­νται να κόβουν τα εξω­τε­ρικά φύλλα όταν είναι γύρω στα 7–8 εκα­το­στά και έτσι επι­τρέ­πουν στα νεώ­τερα φύλλα να ανα­πτυ­χθούν για μια μετα­γε­νέ­στερη συγκο­μιδή. Πρέ­πει να συλ­λέ­γετε το σύνολο της σοδειάς όταν δείτε ταξιαν­θίες να αρχί­ζουν να ανα­πτύσ­σο­νται, καθώς τα φύλλα θα σαπί­σουν όταν αρχί­σει η ανθοφορία.
Η ανθο­φο­ρία ξεκινά κατά κανόνα όταν οι μέρες γίνουν μεγα­λύ­τε­ρες, αργά την άνοιξη. Ο ζεστός και­ρός επι­τα­χύ­νει επί­σης αυτή την ανά­πτυξη. Υπάρ­χουν κάποιες ποι­κι­λίες που αργούν να βγά­λουν άνθη και αυτές κάνουν περισ­σό­τερο για ανοι­ξιά­τικη σπορά, την οποία γενικά την απο­φεύ­γουμε στη χώρα μας.
Εχθροί και ασθένειες
Περο­νό­σπο­ρος με νεκρω­τι­κές κηλίδες
Οι κυριό­τε­ροι εχθροί του σπα­να­κιού είναι οι αφί­δες και ο φυλ­λο­ρύ­κτης. Οι κυριό­τε­ρες ασθέ­νειες του σπα­να­κιού είναι ο περο­νό­σπο­ρος, η φου­ζα­ρί­ωση και το ωίδιο. Η χρήση ανθε­κτι­κών ποι­κι­λιών και η χημική αντι­με­τώ­πιση μπο­ρούν να ελέγ­ξουν τις ασθένειες.
Σημειώ­στε πως τα υψω­μένα παρ­τέ­ρια επι­τρέ­πουν καλές συν­θή­κες εξα­ε­ρι­σμού και απο­στράγ­γι­σης, κάτι που εμπο­δί­ζει περισ­σό­τερο τις μολύνσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου