.

.......Η Αγροσελίδα σε νούμερα:Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα 35.702 Πλήρες ιστορικό προβολών σελίδων 2.004.632.......... Για τις πιό πρόσφατες τιμές των κηπευτικών,κάντε κλικ δεξιά στον έμπορο που κυνηγά το πεντακοσάευρο . ............................... .......Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν την κοστολόγηση των προιόντων στο χωράφι και δεν περιλαμβάνουν το όποιο κέρδος επιδιώκουν οι μεσάζοντες απο την πώληση στο ράφι... .... ......

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

Οδηγίες για νομιμοποίηση στάβλου με 300 ευρώ μέχρι τις 6 Φλεβάρη


Κοντονής Γιώργος|  Agronews.gr
Μέσα σε 3 ημέρες από την κατάθεση του φακέλου εκδίδεται η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης για όλες τις κατηγορίες των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, καθώς καταργείται πλέον ο όρος προσωρινή άδεια εγκατάστασης και ισχύει μέχρι τρείς μήνες ή μέχρι δέκα μήνες αν πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 998/1979.
Μία αίτηση, δύο δικαιολογητικά και παράβολο 300 ευρώ ζητείται για τη νομιμοποίηση αυθαίρετου στάβλου, σύμφωνα με την εγκύκλιο.Μία αίτηση, δύο δικαιολογητικά και παράβολο 300 ευρώ ζητείται για τη νομιμοποίηση αυθαίρετου στάβλου, σύμφωνα με την εγκύκλιο.
Αυτό προβλέπει διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Μόσχος Κορασίδης.
Μεταξύ άλλων, παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με την καταβολή παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 300 ευρώ και χωρίς την επιβολή προστίμου, με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:
α) Αίτηση
β) Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης , με τα αντίστοιχα αποσπάσματα χάρτη, όπου θα αποτυπώνονται από τον μηχανικό τα σημεία των σταυλικών εγκαταστάσεων
γ) Τεχνική έκθεση μηχανικού, όπου δηλώνεται ότι οι επιφάνειες του κτίσματος ή των κτισμάτων προσωρινής διαμονής δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 35,00 τ.μ., καθώς και ο τρόπος κατασκευής αυτών και των σταυλικών εγκαταστάσεων
δ) Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.
Να σημειωθεί ότι η προθεσμία για την υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ της δήλωσης υπαγωγής για τις αυθαίρετες σταυλικές–κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και συνοδών κτιρίων, λήγει στις 6-2-2015.
Πιο αναλυτικά, μεταξύ άλλων, η διευκρινιστική απόφαση ορίζει τα εξής:
7. ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(κεφάλαιο Β, άρθρο 9 της υπ’ αρ. 1464/67426/13-06-2012 εγκυκλίου)
Το άρθρο 9 του κεφαλαίου Β της υπ’ αρ. 1464/67426/13-06-2012 εγκυκλίου συμπληρώνεται ως εξής:
Η ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ εκδίδεται μετά από επιτόπιο έλεγχο της Επιτροπής Σταυλισμού στις εγκαταστάσεις της υπό αδειοδότηση κτηνοτροφικής εγκατάστασης και εντός τριάντα (30) ημερών:
- από την κατάθεση του σχετικού φακέλου για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012.
- από την κατάθεση της σχετικής αίτησης, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις των κατηγοριών 2 και 3 του ν.4056/2012
Το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών δύναται να παραταθεί μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων κατά περίπτωση πιστοποιήσεων ή εγκρίσεων αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή τους δέκα (10) μήνες εφόσον πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 998/1979.
Εάν από τον έλεγχο των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών διαπιστωθούν παραλείψεις ή παρεκκλίσεις από την ισχύουσα νομοθεσία ή ελλείψεις δικαιολογητικών η ΑΑΑ καλεί τον ενδιαφερόμενο να τις αποκαταστήσει ή συμπληρώσει ανάλογα εντός των προαναφερθεισών προθεσμιών.
Στην περίπτωση που η χορηγηθείσα προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή ελλιπούς συμμόρφωσης ή μη τήρησης των απαιτούμενων κατά περίπτωση προϋποθέσεων η αίτηση απορρίπτεται και σφραγίζονται οι τυχόν εγκαταστάσεις.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Η ισχύς της άδειας εγκατάστασης, συναρτάται άμεσα με το καθεστώς ιδιοκτησίας – κατοχής του γηπέδου ή/και των κτιρίων – κτισμάτων εντός των οποίων θα λειτουργεί η κτηνοτροφική εγκατάσταση και ειδικότερα άδεια εγκατάστασης εκδίδεται:
- ως αορίστου χρόνου στην περίπτωση που το γήπεδο ή/και τα κτίρια – κτίσματα είναι ιδιόκτητα
-με περιορισμένη διάρκεια στην περίπτωση ενοικιαζόμενων ή παραχωρούμενων γηπέδων ή/και κτιρίων – κτισμάτων, η οποία θα ορίζεται μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου τίτλου κατοχής (συμβολαίου, παραχωρητηρίου, κλπ)


11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
(κεφάλαιο Ζ, άρθρο 1 της υπ’ αρ. 1464/67426/13-06-2012 εγκυκλίου)
Το άρθρο 1 του κεφαλαίου Ζ της υπ’ αρ. 1464/67426/13-06-2012 εγκυκλίου αναμορφώνεται ως εξής:
Η διατήρηση αυθαίρετων σταυλικών εγκαταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρο 23 του ν. 4178/2013 και της παρ. 3.α και 3. β του άρθρου 63 του ν. 4235/2014.
Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με την καταβολή παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 300 ευρώ και χωρίς την επιβολή προστίμου .
Η εν λόγω ρύθμιση αφορά όλες τις αυθαίρετες κατασκευές των κτηνοτροφικών - σταυλικών εγκαταστάσεων για την εκτροφή και εκμετάλλευση παραγωγικών/ αγροτικών ζώων ανεξαρτήτως μεγέθους (π.χ. κάλυψης, δόμησης κ.λ.π.) και συνοδών κτιρίων προσωρινής διαμονής επιφάνειας μέχρι 35 τ.μ., σε δημόσιες υπό νόμιμη παραχώρηση ή ιδιωτικές εκτάσεις εκμεταλλευόμενες νομίμως από κτηνοτρόφους, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την υπαγωγή είναι:
α) Αίτηση
β) Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης , με τα αντίστοιχα αποσπάσματα χάρτη, όπου θα αποτυπώνονται από τον μηχανικό τα σημεία των σταυλικών εγκαταστάσεων
γ) Τεχνική έκθεση μηχανικού, όπου δηλώνεται ότι οι επιφάνειες του κτίσματος ή των κτισμάτων προσωρινής διαμονής δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 35,00 τ.μ., καθώς και ο τρόπος κατασκευής αυτών και των σταυλικών εγκαταστάσεων
δ) Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.
Η προθεσμία για την υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ της δήλωσης υπαγωγής για τις αυθαίρετες σταυλικές–κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και συνοδών κτιρίων, λήγει στις 6-2-2015.
Οι φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που υπέβαλλαν αίτηση εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μέχρι 30-06-2012 στις κατά τόπους Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στα πλαίσια του άρθρου 4 του ν. 3399/2005, ο οποίος καταργήθηκε, ανεξαρτήτων εάν έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις στο φάκελο τους υπάγονται στο άρθρο 23 του ν 4178/2013.
Βρείτε εδώ το επίσημο έγγραφο: Διευκρινιστική εγκύκλιος για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου