.

.......................... Για τις πιό πρόσφατες τιμές των κηπευτικών,κάντε κλικ δεξιά στον έμπορο που κυνηγά το πεντακοσάευρο . .............................. .......Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν την κοστολόγηση των προιόντων στο χωράφι και δεν περιλαμβάνουν το όποιο κέρδος επιδιώκουν οι μεσάζοντες απο την πώληση στο ράφι.............Μεγάλη προσοχή στις φωτιές!!...... Μην πετάτε αναμμένα αποτσίγαρα,μην δουλεύετε τροχό στην ύπαιθρο,μην κάνετε ηλεκτροκόληση κοντά σε ξερά χόρτα....Οι δυνατοί άνεμοι θα συνεχιστούν μέχρι την Τρίτη.....Τα θαλάσσια στρώματα παρασύρονται πολύ εύκολα απο τους πολύ δυνατούς βοριάδες....Προσοχή στα παιδιά....... ......

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016

Η «ποινή» για τη μη τήρηση βιβλίων

Το πρόστιμο για τους «παραβάτες» ανέρχεται στο ποσό των 2.500 ευρώ

Προσφάτως επανήλθε στην επικαιρότητα το θέμα της επιβολής προστίμου ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€), στην περίπτωση που κάποιος αγρότης δεν τηρεί βιβλία. Να δούμε πρώτα τις διατάξεις βάσει των οποίων απορρέει η υποχρέωση ένταξης ή όχι.
Η ΠΟΛ.1024/17.01.14 ορίζει: Με την απόφαση ΠΟΛ.1281/ 30.12.2013 του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, από 1.1.2014, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει, οι οποίοι πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, ακαθάριστα έσοδα κατώτερα των 10.000 ευρώ και έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των 5.000 ευρώ.
Οι διατάξεις της απόφασης αυτής εφαρμόζονται και επί φυσικών προσώπων που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά ασκούν αγροτική εκμετάλλευση.
Απαλλάσσονται
Η ΠΟΛ.1055/17.02.14 ορίζει: 1. Η παράγραφος 1 της απόφασης ΠΟΛ. 1281/30.12.2013 (ΦΕΚ 3367Β’/31.12.2013) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Απαλλάσσονται, από 1.1.2014, από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει, οι οποίοι πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, ακαθάριστα έσοδα κατώτερα των 15.000 ευρώ και έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των 5.000€.
Η ΠΟΛ.1079/19.03.14 ορίζει: 3. Παρέχεται η δυνατότητα σ’ αυτούς που εντάσσονται σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων να μην τηρήσουν τα βιβλία αυτά, με την προϋπόθεση ότι δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα, για την οποία είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων.
Σημειώνεται ότι η δυνατότητα αυτή ισχύει μόνο για τα φυσικά πρόσωπα, καθώς τα νομικά πρόσωπα δεν μπορούσαν ποτέ να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και ότι η δυνατότητα αυτή δεν απαλλάσσει τους εν λόγω αγρότες, οι οποίοι εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, από τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την έκδοση στοιχείων και υποβολής της σχετικής δήλωσης στη ΔΟΥ για ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
Με την υποβολή της σχετικής δήλωσης στη ΔΟΥ για την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, οι αγρότες αυτοί δηλώνουν και την υποχρεωτική ένταξή τους σε κατηγορία τήρησης βιβλίων.
Δήλωση
Τονίζεται ότι η δήλωση της υποχρεωτικής ένταξης σε βιβλία δεν τους στερεί το δικαίωμα που παρέχεται σ’ αυτούς από τις διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 να μην τηρούν απλογραφικά βιβλία, όταν δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα, για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων. Στην περίπτωση αυτή, παρότι στη δήλωση έναρξης ή μεταβολής δηλώνεται η υποχρεωτική τήρηση απλογραφικών βιβλίων και αυτό αποτυπώνεται στη βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής, η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει βάσει της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1055/17.2.2014.Εχουμε λοιπόν συμπερασματικά τα παρακάτω:
•  Οσοι έχουν άνω των 15.000€ τζίρο, ή έχουν άνω των 5.000€ ενιαία ενίσχυση, υποχρεούνται να ενταχθούν σε βιβλία από την 01.01 του επόμενου έτους.
•  Οσοι δεν είναι ενταγμένοι σε βιβλία από άλλη αιτία έχουν το δικαίωμα να μην τηρήσουν βιβλία.
Εφόσον διαπιστώσω ότι έπρεπε να ενταχθώ στο κανονικό καθεστώς και δεν το έκανα, μπορώ να απευθυνθώ στο μητρώο της ΔΟΥ όπου ανήκω για να ενταχθώ στο κανονικό καθεστώς εκπρόθεσμα, με την καταβολή του προστίμου των 100€.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Φοροτεχνικός, πρόεδρος ΣΕΕΛΦΟ Καρδίτσας, μέλος ΓΣ ΠΟΦΕΕ, γ.γ. ΓΕΟΦΙΝ οικονομικός επόπτης ΕΒΕ Καρδίτσας
Πηγή:
http://www.ethnos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου